تبلیغات
✔ گَـروهـ ادبـیآتـ مَنطقہ دَه - مروری برتاریخ ادبیات 1 پایه دوم
 
✔ گَـروهـ ادبـیآتـ مَنطقہ دَه
♠کَــلَمآتـ بِدون ِ تَفــَکُر , هَرگـز بہ آسمآن نمے روَنــد ..⇝♠
 
 
سه شنبه بیست و ششم اسفندماه سال 1393 :: نویسنده : مطیعی

عصر پیش از رودكی

نخستین سخن سرایان فارسی: ابوحفض سغدی و عباس مروزی

نخستین شاعر پارس یگوی: محمدبن وصیف سیستانی

عصر رودكی

شهید بلخی: خردمندی اندوهگین

به تازی و پارسی شعر نیكو می گفته و اشعار وی با چاشنی فكر و فلسفه توأم شده است.

نیكو می دانست. « رودكی وار » رودكی: شاعر غزل و خردآزمایی / عنصری بر او رشك م یبرد و غزل را

گفته است. « شاعر تیره چشم روشن بین » ناصرخسرو وی را

می نامند، شعر می گفته است. « تركستانی » یا « سبك خراسانی » به سبك خاص روزگار خود كه امروز آن را

پدر شعر فارسی و سلطان شاعران از القاب وی هستند.

بوشكور بلخی:

شیفته ی دانایی: مثنوی سرشار از اندرز و حكمت آفری ننامه را به نظم درآورد.

كسایی:

یاد كرده است. « استاد شاعران جهان » پرچمدار ادبیات شیعه / كسایی از رودكی با عنوان

نخستین قصیده های منقبت و مرثیه در دیوان وی است.

پیشگام قوامی رازی و محتشم است.

عصر فردوسی

دوره ی حماسه ی ملی و خردآرمانی

شاهنامه ی ابومنصوری محمدبن عبدالرزاق توسی

ترجمه ی تفسییر طبری محمدبن جریر طبری

تاریخ بلعمی ابوعلی بلعمی

الابنیه عن حقایق الادویه ابومنصور موفق هروی

هدایة المتعلمین فی الطب ابوبكر اخوینی بخارایی

حدودالعالم مؤلف آن نامعلوم / نخستین كتاب جغرافیا

دقیقی:

احیای حماسه ی ملی

فردوسی، خداوندگار حماسه و خرد

محتویات شاهنامه:

-1 دوره ی نخستین و اساطیری

-2 مرحله ی پهلوانی مهم ترین و طولان یترین بخش های شاهنامه

-3 دوران تاریخی

آثار اسدی: لغت نامه ی فرس مناظرات گرشاس پنامه

عصر عنصری:

فرخی، روستازاد های كامروا قصید هی با كاروان حله قصید هی داغگاه

عنصری: قصه ی وامق و عذرا به نظم مثنوی شادبهروعین الحیات و سر خبت و خنگ بت

« لغز شمع » منوچهری: قصیده ی معروف وی

پدیدآورندگان قالب مسمط برای اولین بار در شعر فارسی

معزی: شاعری مقلد و فاقد ابتكار

پیرو منوچهری و فرخی و عنصری

عصر ناصر خسرو:

ناصرخسرو و شعر مكتبی

ملقب به حجت خراسان

گذشته از دیوان و سفرنامه 3 اثر كلامی زبان فارسی نیز دارد: خوان اخوان زاد المسافرین جام ع الحكمتین

عصربیهقی:

نثر علمی

دانشنامه ی علایی : ابوعلی سینا دایرة المعارف مهم به زبان پارس ی به خواهش علاءالدول ه ی كاكویه یك دور هی كامل

از فلسفه و طبیعیات

التفهیم: ابوریحان بیرونی به خواهش ریحانه، دختر حسین خوارزم ی اولین و مه م ترین كتاب خاص علم نجوم و ه ن دسه

و حساب

نثر اخلاقی: قابوس نامه سیاس تنامه

نثر تاریخی: تاریخ سیستان تاریخ بیهقی سفرنام هی ناصرخسرو

نثر دینی: تفسیر كمبریج تفسیر سورآبادی

نثر عارفانه: كشف المحجوب آثار خواجه عبدالله انصاری

عصر انوری:

انوری پیامبر ستایشگران

شهرت وی در قصاید و در مضامین ستایش شاهان و بزرگان وصف طبیعت هجو دشمنان و مخالفان

مسعود سعد: بیست سال زندانی بود 7 سال در قلع ههای سو و دهك و سه سال در قلع هی نای زندانی شد.

شهرت وی در گرو حبسیه هایش است.

برخی شاعران مانند: امیر معزّی سنایی، عثمان مختاری و ابوالفرج رونی با او دوستی ها داشته اند.

جمال الدین اصفهانی، مكتب دار شعر اصفهان

كمال الدین اصفهانی: آفرینشگر معانی تازه، خلاق المعانی

دوره ی پرآشوب مغول و قتل عام مردم اصفهان ب هدست مغولان را در سال 633 با چشم دیده است.

عصر ابوالمعالی:

نثرهای عارفانه

نامه های عین القضات: رساله های یزدان شناخت و تمهیدات حاوی اساس یترین اندیشه ها و آرای صوفیان هی اوست.

آثار سهروردی: آواز پرجبرئیل رسالة العشق لغت موران صفیر سیمرغ رسال ة الطیر، روزی با جماعت صوفیان فی

حالة الطّفولیه.

اسرارالتوحید: محمدبن منور در 3 باب از شاهكارهای نثر صوفیانه و زبان فارسی است.

نثر داستانی:

سمك عیار: فرامرز بن خداداد

سندبادنامه: سندباد؛ حكیم هندی

نثرهای دینی:

كشف الاسرار: رشیدالدین میبدی

روض الجنان و رو حالجنان: احمد خزاعی نیشابوری، معروف به ابوالفتوح رازی

گلستان: یك مقدمه و هشت باب دارد.

 

عصر مولوی:

خیام و تران ههای فلسفی

رباعیات وی از دیرباز به زبا نهای خارجی ترجمه شده است.

سنایی: شوریده ای در غزنه

آثار سنایی: حدیقة الحقیقه الهی نامه

سیرالعباد الی المعا د 700 بیت، به طریق تمثیل، از خلقت انسان و نفوس و عق ل ها و موضوعات اخلاقی دیگر سخن رفته

است.

طریق التحقیق: به شیو هی حدیقه

كارنامه ی بلخ: بر مزاح و مطایبه است و به آن مطایبه نامه هم گفته اند.

مثنوی عش قنامه: حدود هزار بیت و پر است از حقایق و معارف و مواعظ و حكم

خاقانی، شاعر دیرآشنا: پدرش درودگر و مادرش كنیزكی عیسوی مذهب و از نژاد ترسایان بود.

منظومه ی تحفة العراقین كه ن ترین و مه مترین سفرنامه ی منظوم حج در زبان فارسی است.

ت توانایی خاقانی را در نثر فارسی نشان می دهد. Ĥ منش

آثار نظامی: مخزن الاسرار: منظومه ی اندرزی و اخلاقی

خسرو و شیرین

لیلی و مجنون

هفت پیكر

شرق نامه

اسكندرنامه

اقبال نامه

عطّار: شیخ نیشابور

مثنوی های عطار:

-1 منطق الطّیر مهم ترین و برجست هترین مثنوی عطار و یكی از مشهورترین مثنو یهای تمثیلی فارسی است.

-2 الهی نامه

-3 مصیبت نامه

-4 مختارنامه

-5 تذكرة الاولیاء جلابی هجویری در كشف المحجوب و عبدالرحمان سل م ی در طبقات الصوفیه به مانند عطار سرگذشت

اولیا و مشایخ تصوف را نوشته بودند.

مولوی: خداوندگار عشق و عرفان

هنگام فوت پدر، جوانی 24 ساله بود

به درخواست مریدان، برمسند تدریس و منبر وعظ بهاء ولد نشست.

آشنایی با شمس، سرنوشت وی را دگرگون كرد.

آثار مولوی با دو عنوان سرود هها و نوشته ها:

الف: سروده ها

-1 مثنوی معنوی

-2 غزلیات شمس

ب: نوشته ها

-1 فیه مافیه مجموع سخنان وی در مجالس

-2 مجالس سبعه هفت مجلس (خطابه)

-3 مكاتیب مجموعه ی نامه هایی كه مولانا به این و آن م ینوشته است.

نامیده ایم؟ « فرمانروای قلمرو سخن فارسی » چرا سعدی را

به اعتبار استادی مسلم او در شعر و نثر (سخن ملكی است، سعدی را مسلم)

نام = مصلح

لقب = مشرف الدین

برگرفته از نام سعد بن اب یبكر اتابك سلغری زمان خود

عنوان شعری = سعدی

اخیراً ابراز شده كه: به علت انتساب اجدادش به قبیله ی بن یسعد از قبایل مشهور عصر پیامبر

در این صورت، این نام، نام خانوادگی او بوده

( نیای مادری سعدی به قول مشهور: پدر قطب الدین شیرازی (دانشمند سده ی 7

3 سال پس از یورش مغولا ن راهی بغداد شد برای ، تولد سعدی : پیش از حمل ه ی مغول (در شیراز ) از پدر یتیم بود . 2

دانش اندوزی هوای جهان گردی سی و پنج سال روزگار سفر سعدی در سرزمی نهای عربی نگذشت.

اگر دعوی های سعدی در بوستان و گلستان درست باشد. ولی به روم و شرق جهان اسلام هم رفته پس از 35 سال در حالی كه

نزدیك به 50 سال داشت به شیراز برگشت.

* هنگامی كه سعدی به شیراز بازگشت چه كسی بر شیراز حكومت م یكرد؟

اتابك ابوبكر، پسر سعد زنگی سعدی نام وكام خود و خانواده اش را مدیون او و خاندانش بود در امان بودن از هجوم تاتار

آفریده های سعدی

نخستین اثر مدون او سعدی نامه / بوستان.

پایان سرودن در 655 بوستان / سعدی نامه

سرودن در طی سفر چون ارمغان بوستان / سعدی نامه

ده باب سعدی نامه (سعدی نامه) بوستان

سعدی، بوستان را كه حدود 4000 بیت دارد. به نام ابوبكر سعدزنگی نام بردار كرده است.

تألیف در 656 : گلستان

قصاید عربی سعدی: حدود هفتصد بیت

قصاید فارسی سعدی: ستایش پروردگار مدح و اندرز بزرگان و پادشاهان معاصر خود.

مراثی سعدی : چند قصیده ی بلند در رثای مستعصم بالله (آخرین خلیفه ی عباسی كشته شده به فرمان هلاك و ) + چگامه هایی

در رثای چند تن از اتابكان فارس و رجال آن

ملمعات و مثلثات و ترجیعات

طیبات

غزلیات سعدی، شامل 4 بخش است بدایع

خواتیم

غزلیات قدیم

نثری از سعدی كه موضوع آن ارشاد است

مجالس پنج گانه

نثری كه دربردارند هی خطابه های سعدی است.

مجالس پنج گانه از لحاظ جوهر نویسندگی، بر پای گلستان نم یرسد.

سعدی: مجالس سبعه (غ)

)

نوع مطلب : ارائه مطلب، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه بیست و هفتم شهریورماه سال 1396 19:52
Excellent blog here! Additionally your web site lots
up fast! What web host are you the usage of? Can I get your associate
link to your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol
دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1396 10:19
Fastidious respond in return of this difficulty with firm arguments and describing all on the topic of that.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


۩ باسلام خدمت بازدید کنندگان عزیز.۩

بـــــــــه وبلاگ تخصصی گروه ادبیات منطقه ده خــــــــوش آمدیـــد.⇝

هدف ازطراحی و راه اندازی این وبلاگ؛ایجاد ارتباط میان همکاران ادبیات منطقه
است،تا با ارائه مطالب تازه،بکر و جذاب ادبی ،نکات دستوری ،زندگی نامه شعرا و نویسندگان،نقد و بررسی و... بــرای همکاران عزیز مفیدواقع گردد.
امید است که دوستان با ارسال مطالب خود در غنای هرچه بیشتر این مطالب ما را یاری فرمایند.مدیر وبلاگ : مطیعی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
داستان روزانه
IS