تبلیغات
✔ گَـروهـ ادبـیآتـ مَنطقہ دَه - چگونگی یادگیری مطالب درسی
 
✔ گَـروهـ ادبـیآتـ مَنطقہ دَه
♠کَــلَمآتـ بِدون ِ تَفــَکُر , هَرگـز بہ آسمآن نمے روَنــد ..⇝♠
 
 
چهارشنبه هفدهم دیماه سال 1393 :: نویسنده : مطیعی

شاید مهم‌ترین دغدغه و سؤال هر معلم این است كه چگونه می‌توان یادگیری مطالب درسی را مؤثرتر ساخت. آموزش به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود كه معمولاً به یادگیری منجر می‌شود. این فعالیت‌ها توسط معلم و یادگیرنده تواماً انجام می‌شود. ولی در تجزیه و تحلیل نهایی، یادگیری كه نتیجه آموزش است،‌به وسیله یادگیرنده صورت می‌پذیرد. در واقع معلم روش یادگیری را آموزش می‌دهد، نه صرفاً موضوع درسی را موفقیت در امر آموزش به عواملی چون معلم، وسایل آموزشی و یادگیرنده و تعامل آنها با یكدیگر مربوط است.

·        
آموزش و یادگیری ضمن ارتباط بسیار نزدیك با یكدیگر، دو فرایند مستقل هستند آموزش می‌تواند به یادگیری منجر شود، ولی ضرورتاً یادگیری نتیجه آموزش نیست. به این ترتیب،‌معلم یادگیری را تسهیل می‌كند، ولی هر یادگیرنده‌ای مسئول یادگیری خود است. بنابراین می‌توان گفت:‌ آموزش مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است كه در پی تسهیل یادگیری هستند، ولی ممكن است به یادگیری منجر نشود. هر نوع تدریس، لزوماً به یادگیری منتهی نمی‌شود. آن‌چه در امر آموزش برای معلم اهمیت دارد، شناخت یادگیرنده و تسهیل یادگیری برای او است. بنابر آن‌چه گفته شد، این نتیجه حاصل می‌شود كه آموزش را نمی‌توان به سلیقه شخص معلم واگذاشت. به همین خاطر،‌در این مقاله، برای بهبود فرایند یاددهی ـ یادگیری، پیشنهادهایی موثر برای موفقیت معلم در كلاس درس ارائه می‌شود كلید موفقیت معلم

1- كلاس درس را با جدیت شروع كنید: برخی معلمان در نخستین جلسه تدریس سال تحصیلی،‌كلاس درس را جدی نمی‌گیرند و همین امر ممكن است بهانه‌ای باشد برای درس نخواندن بعضی دانش‌آموزان. لازم است معلم مطالبی را از قبل آماده كند و در صورتی كه دانش‌آموزان منبع درسی نداشته باشند، برای آنها مطرح كند و بدین وسیله نخستین جلسه تدریس را رسمی و جدی بگیرد.

 
2- انتظارات خود را بیان كنید: در آغاز سال تحصیلی، خواسته‌های خود را برای دانش‌آموزان مطرح كنید. بیان این انتظارات، چارچوب و قالبی برای دانش‌آموزان ایجاد می‌كند تا بر اساس آن عمل كنند.

 
3- با تك‌‌تك دانش‌آموزان ارتباط برقرار كنید: برقراری رابطه با دانش‌آموز، نه فقط باعث ایجاد صمیمیت و هم‌دلی می‌شود، بلكه رفع مشكلات آموزشی و اخلاقی و رعایت تفاوت‌های فردی را در پی دارد.

4- از وضع جسمی و روحی دانش‌آموزان خود آگاه شوید: برخی دانش‌آموزان ممكن است ناراحتی جسمی یا روانی داشته باشند. لذا لازم است معلم از وجود این‌گونه ناراحتی‌ها آگاهی یابد و در صورت لزوم آنها را به پزشك مربوط ارجاع دهد.

5- برای خود طرح درس روزانه و سالانه داشته باشید: داشتن طرح درس نه فقط باعث تسلط معلم بر موضوع درسی می‌شود، بلكه بر احاطة معلم بر كلاس درس می‌افزاید.
 
 6- با روش‌های گوناگون تدریس آشنا شوید: استفاده از یك شیوة تدریس واحد مانند سخنرانی، دانش‌آموزان را به زودی كسل می‌كند. لذا معلم باید با شیوه‌های متفاوت تدریس آشنا شود و بر حسب مورد از هر یك استفاده كند. 

 
7- با قاطعیت برخورد كنید: برخی دانش‌آموزان بنا به دلایلی، رفتارهای ناشایست اخلاقی از خود نشان می‌دهند، مانند لگد زدن به دیگری، دشنام گفتن و غیره. در این‌گونه موارد، نباید معلم بی‌تفاوت بماند، بلكه باید قاطعانه مورد را دقیقاً بررسی كند. 

 
8- خوش‌خلق و خوش‌رفتار باشید: نخستین برخورد با دانش‌آموزان بسیار مهم و مؤثر است. لذا لازم است معلمان در آغاز سال تحصیلی، خوش‌برخوردی نشان دهند تا ذهنیت مثبتی در دانش‌آموزان ایجاد كنند.

 
9- انعطاف‌پذیر باشید: معلمان نباید برای همیشه خود را در چارچوب یك برنامة كاری یكسان قرار دهند. بنا به دلایلی مانند ایام تعطیلی مناسبت‌ها، برنامه‌های فرهنگی و غیره. لازم می‌آید مواقعی كه كارها مطابق انتظارات پیش نمی‌رود، معلمان خود را از آن قالب مشخص بیرون آورند.

 
سعی كنید به شیوة مستقیم یا غیرمستقیم از وضعیت خانواده (والدین) 10-دانش‌آموزان اطلاعاتی حاصل كنید: در صورتی كه معلم از میزان تحصیلات، میزان درآمد، شغل و تعداد فرزندان والدین دانش‌آموز آگاه باشد، از یك‌سو می‌تواند با دانش‌آموز هم‌نوا شود و از سوی دیگر این موضوع به پیشرفت تحصیلی او می انجامد.

11-از آخرین اطلاعات و یافته‌ها در رشتة تخصصی خود آگاهی یابید: تعهد و تخصص دو روی یك سكه‌اند. پیشرفت فناورانة علوم و فنون روز ایجاب می‌كند كه معلمان از آخرین یافته‌ها در رشتة تحصیلی خودآگاهی یابند. انتقال این اطلاعات به دانش‌آموزان موجب می‌شود كه دانش‌آموزان، معلم را آگاه و باسواد شمارند و از كلاس درس لذت ببرند.

 
12-پاسخ سئوالی را كه نمی‌دانید، نگویید: گاهی برخی دانش‌آموزان سئوالات درسی یا حتی غیردرسی می‌پرسند. اگر معلم پاسخ سئوال موردنظر را نداند، در این صورت با صراحت جواب «نه یا نمی‌دانم» گفتن، بهتر از آن است كه به دانش‌آموز اطلاعات نادرست انتقال داده شود. از سوی دیگر، این امر صداقت معلم را بیشتر نمایان می‌كند.

 
13-با شیوه‌های مطالعه آشنا شوید: برخی دانش‌آموزان فقط از یك شیوة مطالعه استفاده می‌كنند و همین امر در درازمدت ممكن است موجب كاهش انگیزة دانش‌آموز شود. لذا لازم است دانش‌آموزان به وسیلة معلمان خود، با روش‌های گوناگون مطالعه آشنا شوند. معلمان در این زمینه می‌توانند منابعی را برای دانش‌آموزان معرفی كنند.

 
14-با علاقه وارد كلاس شوید: با لبخند و گشاده‌رویی وارد كلاس شوید نه با ترش‌رویی. این امر به ایجاد علاقه در دانش‌آموزان می‌انجامد و شور. توجه دانش‌آموزان را به خود جلب كنید: با گفتن كلماتی مثل دقت كنید، این مطلب مهم است، زیر این سطر خط بكشید، این مطلب در زندگی شما كاربرد بیشتری دارد و غیره می‌توان توجه دانش‌آموزان را به درس و كلاس بیشتر متمركز كرد

 
15-شیوة كاری (تدریس) خود را ارزیابی كنید: هر معلمی لازم است از نقاط قوت و ضعف خود آگاهی یابد و روزانه شیوة تدریس خود را ارزیابی كند.

 
16-به دانش‌آموزان اجارة انتقاد سالم و پیشنهاد مفید بدهید: هر گونه پیشرفت، در سایة انتقاد سالم و یا پیشنهاد مفید حاصل می‌شود. لذا لازم است معلمان به دانش‌آموزان خود بگویند و از آنها بخواهند هر انتقاد سالم یا پیشنهاد مفیدی دارند، مطرح كنند.

17-در صورت لزوم، به دانش‌آموزان منابع جانبی را معرفی كنید: همان‌گونه كه استفاده از وسایل كمك‌آموزشی به فهم بهتر مطالب درسی كمك مؤثری می‌كند، استفاده از منابع جانبی نیز در برخی اوقات به درك بیشتر مفاهیم درسی كمك می‌كند.

 
18-رفتارهای متفاوت دانش‌آموزان را زیر نظر بگیرید: به گفتة شهید رجایی، معلمی شغل نیست، عشق و هنر است لذا این عشق و هنر ایجاب می‌كند كه هر معلمی برای نیل به هدف غایی، پاسخ مقتضی و مناسب به رفتارهای دانش‌آموزان بدهد.

 
19-بر مشاركت گروهی دانش‌آموزان تأكید كنید: امروزه بیشتر از روش‌های فعال و نوین تدریس استفاده می‌شود. استفاده از این شیوه‌ها ایجاب می‌كند كه تمامی دانش‌آموزان در فرایند یاددهی یادگیری مشاركت همه‌جانبه داشته باشند

20-بعضی زمان ها جای خود را با دانش آموز عوض کنید وببینید اگر شما جای آن دانش آموز بودید کلاس درس را با رضایت ترک می کردید

نتیجه

عوامل بیست‌گانة موفقیت معلمان در كلاس درس، باعث جدیت، بیان ‌انتظارات، ایجاد همدلی، انعطاف‌پذیری، هم‌نوایی، مشاركت گروهی، ایجاد علاقه و توجه بیشتر دانش‌آموزان می‌شود و در نتیجه فرایند یاددهی یادگیری بهبود می‌یابد و مشكلات‌آموزشی كمتر می‌شود.

شاید همة شما به عنوان معلم از این روش‌ها استفاده و نتیجة مثبت یا منفی را در كارتان كسب كرده باشید، اگر هم در كلاس درس خود را در جایگاه مدیریت عمده ترین فرایند ذهن یعنی یادگیری قرار دهند، شاید این راهبردها به شما كمك كنند.


زهرا ایرانی دبیر ادبیات  منطقه 10

پایین فرم

پایین فرم

 

بالای فرم

پایین فرم

 

 

نوع مطلب : ارائه مطلب، 
برچسب ها : سرکار خانم زهرا ایرانی از همکاران گرامی،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه بیست و پنجم مردادماه سال 1397 18:47
She's the 2009 national president of this Canadian Association of pro Speakers (CAPS).
پنجشنبه بیست و پنجم مردادماه سال 1397 18:44
Now, it is time to determine what to do with that
pile of papers masking the desk or dining room desk.

Unsure the place to start out?
پنجشنبه بیست و پنجم مردادماه سال 1397 18:26
Worse job I ever experienced.
پنجشنبه بیست و پنجم مردادماه سال 1397 18:06
a fresh fruit on it's own won't help you lose weight straight away
but these fruits have effective nutritional elements and vitamins that are needed for health.
پنجشنبه بیست و پنجم مردادماه سال 1397 17:45
Your solution is top class, the most effective available to you.
Your support is excellent.. and so are your distribution practices.
پنجشنبه بیست و پنجم مردادماه سال 1397 17:27
The mesmerizing and 'will need to have' assortment will make
each girl feel beautiful," the designer mentioned in a statement.
پنجشنبه بیست و پنجم مردادماه سال 1397 17:17
Yup you guessed it, the stupid couple with marital troubles.
Whom gets shot?
پنجشنبه بیست و پنجم مردادماه سال 1397 17:12
C-level choice makersare extremely busy.
پنجشنبه بیست و پنجم مردادماه سال 1397 16:51
A change in circumstances, like additional medical
expenses, can unexpectedly push you throughout the limit in order to make itemizing the higher deal.
پنجشنبه بیست و پنجم مردادماه سال 1397 16:43
Great insults and hilarious rude what to tell people.
Tips on when to shut the mouth area and keep peaceful.
پنجشنبه بیست و پنجم مردادماه سال 1397 16:25
Dadaji asked me personally, Did you check the news?
پنجشنبه بیست و پنجم مردادماه سال 1397 15:42
It's going to be finish of mine day, but before end I am reading this fantastic paragraph to increase
my knowledge.
سه شنبه چهارم اردیبهشتماه سال 1397 04:25
Great delivery. Outstanding arguments. Keep up the good spirit.
شنبه هجدهم فروردینماه سال 1397 07:12
Have actually been taking little over a month.
شنبه یکم مهرماه سال 1396 18:11
Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it's truly informative.
I'm gonna watch out for brussels. I'll appreciate if you continue this in future.
A lot of people will be benefited from your writing.

Cheers!
سه شنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1396 06:01
This article will assist the internet people for setting up
new web site or even a weblog from start to end.
دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1396 06:35
What's up, I wish for to subscribe for this blog to obtain newest updates, therefore where can i do it please assist.
دوشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1396 07:35
Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent.
I actually like what you've acquired here, really like what you are stating and the way in which
you say it. You make it entertaining and you still take care of
to keep it sensible. I cant wait to read far more from you.
This is actually a tremendous site.
یکشنبه بیست و هفتم فروردینماه سال 1396 14:18
It's a shame you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this superb blog!
I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed
to my Google account. I look forward to brand new updates and will share
this blog with my Facebook group. Chat soon!
سه شنبه بیست و دوم فروردینماه سال 1396 09:15
Heya i am for the primary time here. I found this board and I find It truly helpful & it helped me out much.

I am hoping to give one thing back and aid others like you
aided me.
پنجشنبه سی ام دیماه سال 1395 08:47
عالی بود
شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1395 23:24
تولد امام رضا علیه السلام مبارک باد
پنجشنبه هفتم مردادماه سال 1395 18:43
عالی بود
جمعه هجدهم تیرماه سال 1395 23:46
سه شنبه پانزدهم تیرماه سال 1395 03:00
هع ایرانی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


۩ باسلام خدمت بازدید کنندگان عزیز.۩

بـــــــــه وبلاگ تخصصی گروه ادبیات منطقه ده خــــــــوش آمدیـــد.⇝

هدف ازطراحی و راه اندازی این وبلاگ؛ایجاد ارتباط میان همکاران ادبیات منطقه
است،تا با ارائه مطالب تازه،بکر و جذاب ادبی ،نکات دستوری ،زندگی نامه شعرا و نویسندگان،نقد و بررسی و... بــرای همکاران عزیز مفیدواقع گردد.
امید است که دوستان با ارسال مطالب خود در غنای هرچه بیشتر این مطالب ما را یاری فرمایند.مدیر وبلاگ : مطیعی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
داستان روزانه
IS