تبلیغات
✔ گَـروهـ ادبـیآتـ مَنطقہ دَه - پرسش ها وپاسخ ها
 
✔ گَـروهـ ادبـیآتـ مَنطقہ دَه
♠کَــلَمآتـ بِدون ِ تَفــَکُر , هَرگـز بہ آسمآن نمے روَنــد ..⇝♠
 
 
دوشنبه بیست و نهم دیماه سال 1393 :: نویسنده : مطیعی

29- شمار تکواژهای واژگان زیر را بنویسید :

حتما ، حتمی ، عاطفی ، لحظات ، نکات ، باید ، شاید ، گرگ و میش ، برگ و نوا ، گشت و گذار

جواب) حتما: 2تکواژ / حتمی : 1تکواژ / عاطفی : در کتاب 2تکواژ و در کنکور1تکواژ / لحظات : 2تکواژ / نکات : 1تکواژ چون جمع مکسر است / باید : 2تکواژ / شاید : 2تکواژ / گرگ و میش : 1واژه و3تکواژ (کنایه) / گشت و گذار: 1واژه و3تکواژ

ساختمان افعال

28-ساختمان افعال را چگونه بررسی می کنید ؟

 جواب) برای بررسی ساختمان فعل باید روی جمله بحث کنیم و فعل را در جمله تحلیل کنیم . مفاهیم کنایی را یک فعل به حساب آوریم و زمان افعال را به دقت ارزیابی کنیم . برخی از دانش آموزان بدون توجه به زمان فعل و افعال کمکی به قضاوت در مورد ساختمان فعل می پردازند ، همچنین معلوم و مجهول بودن فعل تاثیری در ساختمان آن ایجاد نمی کند . بنابراین برای آموزش فعل ساده و مرکب نیاز به چند جمله داریم که در آن ها علاوه بر پیدا کردن فعل ،سایر اجزای جمله را نیز مشخص کنیم . پذیرفتن نقش دستوری برای کلمه ای که در کنار فعل بیان شده ، خود ، عاملی است که به تشخیص ساختمان فعل کمک می کند .

اجزای جمله.

27- نظر شما در خصوص اجزای جملات زیر چیست ؟

الف- به امید دیدار. ب- من وترس؟  پ- بهاراست.ت- میوه رسیده است .ث- میوه نرسیده است.

ج- او چشم به راه است.   چ - دلم گرفت.   ح -او را به مهمانی فراخواند.    خ- عشق آسان نمود .

پ:الف:سه جزیی استثنایی  ب:سه جزیی بی فعل  پ:سه جزیی اسنادی که در آن نهاد (فصل یا اکنون)به قرینه ی حضوری حذف شده است.ت:سه جزیی اسنادی ث:سه جزیی اسنادی ج: دوجزیی با فعل مرکب چ:  دوجزیی با فعل مرکب     ح: چهار جزیی با مفعول و متمم     خ:سه جزیی اسنادی      (گروه سازمان)   

اسم یا صفت

26-آیا کلمه دست بوس اسم مرکب است یا صفت مرکب ؟

پ:در بافت جمله باید بررسی شود.(گروه سازمان)

کنایه

25-در جملات زیر آیا کل جمله کنایه است یا فقط فعل ؟

الف- او از گناه ما چشم پوشید . ب)- خرِماازکرگی دم نداشت .

پ:فعل جمله ی اول مرکب و فعل جمله ی دوم ساده است اما کل جمله مفهوم کنایی دارد.(گروه سازمان)

صورت پایه

24- صورت پایه وتصریفی کلمه ی کتاب ها چیست؟

  پ:صورت پایه :کتاب      صورت تصریفی :کتاب ها (گروه سازمان)

تعداد اجزای جمله

23- جملات زیر چند جزیی هستند ؟

الف)او از رفتارت تعجب کرد.        ب)  او به این نکته اشاره کرده است.

پ)در هردو فعل مرکب است و جمله سه جزیی گذرا به متمم( گروه سازمان)

ضمیر

22- نقش ضمیر در این جمله هاچیست؟

«تشنه ام است. سردم شد.»

پ)نهاد جمله ی اسنادی:من سرد شدم یا من تشنه شدم.( گروه سازمان)

نوع متمم

21- نوع متمم ها را در عبارت های زیر بنویسید .

الف ) در كشته شدن سهراب چه كس یا كسانی مقصرند ؟

ب) تفاوت مثنوی با غزل را بنویسید . 

پاسخ : الف : متمم قیدی     ب: متمم اسمی

 

تعداد اجزای جمله

20-در جمله ی : « او این همه راه آمده است تا تورا ببیند . »

الف ) فعل جمله ی اول گذر است یا ناگذر ؟ جمله چند جریی است؟ فعل «آمده است»، گذرا به مفعول در معنای «طی كرده است» و جمله سه جزیی با مفعول است .

 19-فعل جمله ی « انبیای الهی در برابر ظالمان قیام كردند . » ساده است یا مركب ؟ فعل كردند به معنی انجام دادند است و چون گسترش و نقش پذیر است بنابر این ساده است و می توانیم بگوییم قیام بزرگی كرند .

18-آیا شاهنامه پایان خوش دارد ؟  

پاسخ در ادامه مطلب

17- فعل جمله ی : «  عمر عزیز است غنیمت دانش » را مجهول كنید . « دانَش» فعل و مفعول است . دان فعل امر ، و عمر مفعول پس :« غنیمت دانسته بشود» مضارع التزامی 

 

تعداد اجزای جمله

16- جمله ی زیر از نظر اجزای سازنده آن مشخص كنید .

الف) نامه ای از  دوستم آمد  . نامه ای ، نهاد جمله و فعل آمد در معنی رسید است و دوستم متمم فعلی است پس جمله سه جزیی متمم است .

مفهوم بیت

15- در بیت : « به گرز گران دست برد اشكبوس             زمین آهنین شدسپهر آبنوس » منظور از « آهنین شدن زمین » چیست ؟  پاسخ با توجه به این كه مبارزه تن به تن بوده ، زیادی تعداد سلاح های ریخته شده بر زمین منظور نظر نیست باتوجّه به این كه مصرع دارای آرایه ی اغراق است معنی شدت و حدت جنگ بر معناهای دیگر غلبه دارد .  

ویرایش جمله

14-جمله ی زیر چگونه ویرایش می شود؟
« اسب سواری آمد »
جواب:اسب را نقش نمای اضافه بدهیم یا اسب را ساکن تلفظ کنیم و « ی » در اسب سواری را نکره در نظر بگیریم و بعد از اسب سواری علامت نگارشی ویرگول بگذاریم

ساختمان فعل

13-در عبارت "انس بن حارث از صحابه ی ارجمند پیامبر(ص)به شمار می رفت
الف)نقش دستوری واژه ی پیامبر چیست؟ مضاف الیه
ب)ساختمان فعل چگونه است؟ مرکب

تعداد اجزای جمله

12- جمله زیر چند جزیی است ؟

او به این نکته اشاره کرده است.

پاسخ : جمله سه جزیی گذرا به مفعول-(این نکته،متمم اسم است یعنی متمم «اشاره»)

استعاره و تشخیص

11- آیادراستعاره مصرحه نیزتشخیص داریم ؟مثال :ای غنچه خندان چراخون دردل ما می کنی (م 9)

خیر ،استعاره ی مصرحه ذکر مشبه به است که مشبه را تداعی کند اما تشخیص یکی از صورت های استعاره ی مکنیه است که مشبه با یکی از ویژگی های مشبه به ذکر می شود که ما را به آن رهنمون می سازد در مثال مذکور،غنچه ی خندان استعاره از یار است و تشخیص نیست.

تعداد اجزای جمله

7- جمله های زیر ، چند جزیی اند  (
الف ) از هستی در آن وادی جز فشرده ای از شداید استخوان سوز ، نمونه ای به جای نبود .

ب) پیام تبریكی به معلم خود بنویسید .

الف)جمله دو جزیی (فعل به جای نبود در این جمله به معنی وجود داشتن به کار رفته که ناگذر است.)

ب) سه جزیی با مفعول

8-
با توجه به عبارت زیر : « فردوسی با حماسه ی جاودانه اش زبان فارسی را عظمت و اعتبار بخشید»
الف ) فعل جمله ساده است یا مركب ؟
ب )جمله چند جزیی است ، نام اجزا آنرا بنویسید

الف) ساده

ب) چهر جزیی دو مفعولی
9 -
تكواژ « بر » در فعل « برشمردن » تصریفی است یا اشتقاقی است ؟

تصریفی
10-
هسته و وابسته را در گروه اسمی زیر با نمودار پیكانی تعیین كنید .
«
جناب     آقای         سرهنگ                 محمدی »
هسته   مضاف الیه   شاخص م .الیه م.الیه    م .الیه م.الیه

 

 

 

فعل های پیشوندی

6- پیشوند در فعل های پیشوندی ، تصریفی است یا اشتقاقی ؟

پاسخ : تصریفی

وند اشتقاقی

5-  « ان » در حنابندان چه نوع تکواژی است ؟

پاسخ : وند اشتقاقی

سمبل و استعاره

4-تفاوت سمبل و استعاره چیست؟

سمبلsymbol را در فارسی رمز و مظهر و نماد می گویند . سمبل نیز مانند استعاره ذکر مشبه به و اراده ی مشبه است.منتهی با دو فرق:

1-مشبه به در سمبل صریحا" به یک مشبه خاص مشخص دلالت ندارد بلکه دلالت آن بر چند مشبه نزذیک به هم و به اصطلاح هاله ای از معانی و مفاهیم مربوط و نزدیک به هم(Range of reference)است.مثلا" زندان در شعر عرفانی سمبل تن و دنیا و تعلقات دنیوی و امیال نفسانی است.

2-در استعاره ناچاریم مشبه به را به سبب وجود قرینه ی صارفه حتما" در معنای ثانوی دریابیم اما سمبل در معنای خود نیز فهمیده می شود.فی الواقع قرینه ی صریحی ندارد و قرینه ، معنوی و مبهم است و درک آن مستلزم آشنایی با زمینه های فرهنگی بحث است.

تمام روز در آیینه گریه می کردم

بهار،پنجره ام را به وهم سبز درختان سپرده بود

تنم به پیله ی تنهایی ام نمی گنجید

آیینه رمز خاطرات و دل و ذهن و فکر است و علاوه بر این معنای خود آیینه را هم دارد.

آینه ات دانی چرا غماز نیست                     چونکه زنگار از رخش ممتاز نیست

دکتر سیروس شمیسا،بیان و معانی،صص 75و76

تعداد اجزای جمله

3- جمله « اتاق آبی خالی افتاده بود » چند جزیی است ؟

پاسخ : سه جزیی اسنادی

 

شاخص

2- آیا آقا  در  « علی آقا » شاخص است ؟

پاسخ :بله گاهی شاخص پس از هسته می آید

نوع مطلب : سخن مدیر، 
برچسب ها : خانم مطیعی،
لینک های مرتبط :


دوشنبه بیست و هفتم شهریورماه سال 1396 09:39
I got this web page from my buddy who informed me on the topic of this website and at
the moment this time I am visiting this website and reading very informative articles at this time.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


۩ باسلام خدمت بازدید کنندگان عزیز.۩

بـــــــــه وبلاگ تخصصی گروه ادبیات منطقه ده خــــــــوش آمدیـــد.⇝

هدف ازطراحی و راه اندازی این وبلاگ؛ایجاد ارتباط میان همکاران ادبیات منطقه
است،تا با ارائه مطالب تازه،بکر و جذاب ادبی ،نکات دستوری ،زندگی نامه شعرا و نویسندگان،نقد و بررسی و... بــرای همکاران عزیز مفیدواقع گردد.
امید است که دوستان با ارسال مطالب خود در غنای هرچه بیشتر این مطالب ما را یاری فرمایند.مدیر وبلاگ : مطیعی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
داستان روزانه
IS